ძირითადად ეწევა ახალი ფარმაცევტული შუალედური პროდუქტების შემუშავებასა და წარმოებას

ჩართულია კიბოს საწინააღმდეგო, გულ-სისხლძარღვთა, ფსიქიკური დაავადებების და სხვა სფეროებში

top_03
head_bg1
 • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
 • Hydrocortisone-Calbiochem

  ჰიდროკორტიზონი-კალბიოქიმი

  ჰიდროკორტიზონი-კალბიოქიმი;
  ჰიდროკორტიზონი, ქრომატოგრაფიული სტანდარტი, Calbiochem;
  Hydrocortisone Acetate ImpurityA;
  Prednisolone Impurity1 (Prednisolone EP ImpurityA);
  პრედნიზოლონი EP ImpurityA;

  21-ტრიჰიდროქსიპრეგნ-4-ენე-3;
  რთული (კენდალი);
  კორტანალი

 • Terfenadine

  ტერფენადინი

  ტერფენადინი;

  a-[4-(1,1-დმეთილეთილ)ფენილ]-4-(ჰიდროქსიდიფენილმეთილ)-1-პიპერიდინბუტანოლი;

  A1lerplus;ტრილუდმა;

  ალფა-[4-(1,1-დიმეთილეთილ)ფენილ]-4-(ჰიდროქსიდიფენილმეთილ)-1-პიპერიდინებუტანოლი;

  1-(პ-ტერტ-ბუტილფენილ)-4-(4'-(ჰიდროქსიდიფენილმეთილ)-1'-პიპერიდილ)-ბუტანოლი;

  (R)-α-[4-(1,1-დიმეთილეთილ)ფენილ]-4-(ჰიდროქსიდიფენილმეთილ)-1-პიპერიდინ-1-ბუტანოლი;

  [R,(+)]-α-[4-(1,1-დიმეთილეთილ)ფენილ]-4-(ჰიდროქსიდიფენილმეთილ)-1-პიპერიდინ-1-ბუტანოლი

 • Pentoxyverine Citrate

  პენტოქსივერინის ციტრატი

  პენტოქსივერინის 1-ფენილ-1-ციკლოპენტანკარბოქსილიციდი 2-[2-(დიეთილამინო)ეთოქსი]ეთილესტერი;

  1-ფენილ-1-ციკლოპენტანკარბოქსილატი;

  1-ფენილციკლოპენტან-1-კარბოქსილიციდის დიეთილამინოეთოქსიეთილესტერი;

  1-ფენილციკლოპენტანი-კარბოქსილიციდის დიეთილამინოეთოქსიეთილესტერი;

  1-ფენილ-ციკლოპენტანკარბოქსილიკაცი2-(2-(დიეთილამინო)ეთოქსი)ეთილესტერი;

  1-ფენილციკლოპენტანკარბოქსილიციდის 2-(2-დიეთილამინეთოქსი)ეთილესტერი;

  Ucb2543;

  ურექსი

 • Levonorgestrel

  ლევონორგესტრელი

  ლევონორგესტრელი 13-ეთილ-17-ალფა-ეთინილ-17-ბეტა-ჰიდროქსი-4-გონენ-3-ონი;

  13-ეთილ-17-ალფა-ეთინილგონ-4-ენ-17-ბეტა-ოლ-3-ონი;

  13-ეთილ-17-ჰიდროქსი-19-დინორი-ალფა-პრეგნ-4-ენ-20-ინ-3-ონ(+)-1;

  17-ალფა-ეთინილ-13-ბეტა-ეთილ-17-ბეტა-ჰიდროქსი-4-ესტრენ-3-ონი;

  მიკროლუტონი;

  ნორპლანტი2;

  ნორპლანტები;

  პოსტინორი

 • Hydrocortisone acetate

  ჰიდროკორტიზონის აცეტატი

  ჰიდროკორტიზონის აცეტატი (11ბეტა)-21-(აცეტოქსი)-11,17,21-ტრიჰიდროქსიპრეგნა-1,4-დიენ-3,20-დიონი;

  11,17-დიჰიდროქსი-3,20-დიოქსოპრეგნ-4-ენ-21-ილაცეტატი;

  11-ბეტა,17-ალფა-დიჰიდროქსი-21-აცეტოქსიპრეგესტერონი;

  11ბეტა17ალფა-დიჰიდროქსი-21-აცეტოქსიპრეგესტერონი;

  17-ალფა-ჰიდროკორტიკოსტერონ21-აცეტატი;

  17ალფა-ჰიდროკორტიკოსტერონ-21-აცეტატი;

  Cortisone Acetate EP Impurity A (ჰიდროკორტიზონის აცეტატი);

  Hydrocortisone Impurity3 (ჰიდროკორტიზონის EP მინარევები C)

 • Fudosteine

  ფუდოსტეინი

  ფუდესტეინი;

  ფუდოსტეინ(R)-2-ამინო-3-(3-ჰიდროქსიპროპილთიო)პროპიონიციდი;

  (2R)-2-ამინო-3-(3-ჰიდროქსიპროპილსულფანილ)პროპანოიციდი;

  (2R)-2-ამინო-3-(3-ჰიდროქსიპროპილთიო)პროპიონი;

  (2R)-2-აზანილ-3-(3-ჰიდროქსიპროპილსულფანილ) პროპანიციდი;

  3-[(3-ჰიდროქსიპროპილ)თიო]ალანინი;

  (r)-2-ამინო-3-(3-ჰიდროქსიპროპილთიო) პროპიონიკაციდი;

  S-(3-ჰიდროქსიპროპილ)ცისტეინი

 • Ebastine

  ებასტინი

  ებასტინი

  4'-(1,1-დიმეთილეთილ)-γ-[4-(დიფენილმეთოქსი)პიპერიდინ-1-ილ]ბუტიროფენონი;

  4'-ტერტ-ბუტილ-γ-[4-(დიფენილმეთოქსი)პიპერიდინო]ბუტიროფენონი;

  Ebastel-OD;

  LAS-90;

  IMp.A(EP):დიფენილმეთანოლი(ბენჟჰიდროლი);

  EbastinImpurity;

  1-ბუტანონი,1-(4-(1,1-დიმეთილეთილ)ფენილ)-4-(4-(დიფენილმეთოქსი)-1-პიპერიდინი;

  4'-ტერტ-ბუტილ-4-(4-(დიფენილმეთოქსი)პიპერიდინო)ბუტიროფენონი

 • Danazol

  დანაზოლი

  დანაზოლი;

  4-ანდროსტენ-[2,3-D]იზოქსაზოლი-17-ალფა-ეთინილ-17-ბეტა-ოლი;

  17ალფა-პრეგნა-2,4-დიენ-20-ინო[2,3-d]isoxazol-17-ol;

  (17A)-PREGNA-2,4-DIEN-2[2,3-D]ISOXAZOL-17-OL;

  17BETA-HYDROXY-2,4,17ALPHA-PREGNADIEN-20-YNO[2,3-D]იზოქსაზოლი;

  17a-ეთინილ-17b-ჰიდროქსი-4-ანდროსტენო[2,3-d]იზოქსაზოლი;

  ბონზოლი

 • Clopidogrel Bisulfate

  კლოპიდოგრელის ბისულფატი

  კლოპიდოგრელის წყალბადის სულფატი PLAVIX;

  SR-25990C;

  კლოპიდოგრელბისულფატი;

  კლოპიდოგრელჰიდროგენსულფატი;

  კლოპიდოგრელსულფატი;

  SR-25990C, პლავიქსი, მეთილ(+)-(S)-a-(2-ქლოროფენილ)-6,7-დიჰიდროთიენო[3ქიმიური წიგნი, 2-c]პირიდინ-5(4H)აცეტატი, წყალბადის სულფატის მარილი; მეთილ2-( 2-ქლოროფენილ)-2-(6,7-დიჰიდროთიენო[3,2-c]პირიდინ-5(4H)-ილ)აცეტატის სულფატი;

  (RS)-კლოპიდოგრელის ბისულფატი

ᲠᲩᲔᲕᲔᲑᲘ