ძირითადად ეწევა ახალი ფარმაცევტული შუალედური პროდუქტების შემუშავებასა და წარმოებას

ჩართულია კიბოს საწინააღმდეგო, გულ-სისხლძარღვთა, ფსიქიკური დაავადებების და სხვა სფეროებში

top_03
head_bg1
 • Ninhydrin hydrate

  ნინჰიდრინის ჰიდრატი

  N-(2-ქლოროფენილ)-2-მეთილ-4-[3-(2-ქინოლინილ)-1,2,

  4-ოქსადიაზოლ-5-ილ]-1-პიპერიდინკარბოქსამიდი

 • Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate

  ეთილის 4-ოქსოციკლოჰექსანკარბოქსილატი

  ეთილ4-ოქსიციკლოჰექსანკარბოქსილატი;
  ციკლოჰექსანონკარბოქსილის მჟავა ეთილესტერი;
  4-ციკლოექსანონკარბოქსილის მჟავა ეთილის ესტერი;

 • Benzethonium chloride

  ბენზეთონიუმის ქლორიდი

  ბენზეთონიუმის ქლორიდი

  ბენზილდიზობუტილფენოქსიეთოქსიდიმეთილამონიუმის ქლორიდი H2O;

  ბენზეთონიუმის ქლორიდის მონოჰიდრატი;

  ფემეროლქლორიდემონოჰიდრატი;

  ოქტილფენოქსიეთოქსიეთილი დიმეთილ-ბენზილ ამონიუმის ქლორიდის ჰიდრატი;

 • 5-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile

  5-ნიტრობენზოლი-1,2-დირკბონიტრილი

  4-ნიტრობენზოლი-1,2-დირკონიტრილი;

  3,4-დიციანონიტრობენზოლი;

  5-ნიტრო-1,2-ბენზოლეკარბონიტრილი;

  ფტალონიტრილი,4-ნიტრო;

  5-ნიტრობენზოლი-1,2-დირკბონიტრილი;

  1,2-დიციანო-4-ნიტრობენზოლი;

  4-ნიტროფთალოდინიტრილი;4-ნიტრო-1,2-ბენზოლეკარბონიტრილი;

  4-ნიტრო-1,2-დიციანობენზოლი;

  4-ნიტრო-ფტალონიტრილი;

  1,2-ბენზოლეკარბონიტრილი,4-ნიტრო;

  პ-ნიტროფტალონიტრილი;

  4-ნიტროფტალონიტრილი

 • 5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde

  5-ქლორო-2-ნიტრობენზალდეჰიდი

  ქლორო-2-ნიტრობენზალდეჰიდი;

  5-ქლორო-2-ნიტრო-ბენზალდეჰიდი;

  3-ქლორო-6-ნიტრობენზალდეჰიდი;

  6-ნიტრო-3-ქლორობენზალდეჰიდი;

  4-ქლორო-2-ფორმილნიტრობენზოლი;

 • 5-Aminoisophthalic acid

  5-ამინოიზოფტალის მჟავა

  5-ამინოიზოფტალიკაციდი;

  5-ამინობენზოლი-1,3-დიკარბოქსილიციდი;

  5-ამინოიზოფტალიკაციდიჰიდრატი;

  ამინოიზოფთალის (5-) მჟავა;

  5-ამინოიზოფტალური;

  5-ამინოიზოფტალის მჟავა

 • 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde

  4-ჰიდროქსი-3-ნიტრობენზალდეჰიდი

  4-ჰიდროქსი-3-ნიტრობენზალდეჰიდი

  4-ჰიდროქსი-3-ნიტრობენზალდეიდი;

  4-OH-3-NO2-ბენზალდეჰიდი;

  3-ნიტრო-4-ჰიდროქსიბენზალდეჰიდი

  4-ჰიდროქსი-5-ნიტრობენზალდეჰიდი;

  4-ჰიდროქსი-3-ნიტრო-ბენზალდეჰიდი;

  3-NO2-4-OHC6H4CHO;

  4-ფორმილ-3-ნიტროფენოლი;

  3-NO2-4-OHC6H3CHO;

  4-ფორმილ-2-ნიტროფენოლი;

 • 4-Chlorothiophenol

  4-ქლოროთიოფენოლი

  4-ქლოროთიოფენოლი;

  ბენზოლეთიოლი, 4-ქლორო-;

  4-ქლორომერკაპტობენზოლი;

  4-ქლორობენზოლეთიოლი;

 • 3-Nitrobenzotrifluoride

  3-ნიტრობენზოტრიფტორიდი

  3-ნიტრობენზოტრიფტორიდი;

  მ-ნიტროტრიფტორმეთილბენზოლი;

  ნიტრო-3ბენზოტრიფტორიდი;

  3-ტრიფტორმეთილ-1-ნიტრობენზოლი;

  მ-ნიტროტრიფლუორტოლუოლი;

  3-ნიტროტრიფტორმეთილბენზოლი;

  3-ნიტროტრიფლუოროტოლუენი;

  3-ნიტრობენზოტრიფლუორი;

  მ-ნიტროტრიფტოროტოლუენი;

  ნიტრობენზოტრიფტორიდი;

  მ-ტრიფტორმეთილი;

  M-ნიტრობენზოტრიფლუორიდი;

  ბენზოლი, 1-ნიტრო-3-(ტრიფტორმეთილ)-;

 • 3-Mercaptopropionic acid

  3-მერკაპტოპროპიონის მჟავა

  3-მერკაპტოპროპანური მჟავა;

  3-თიოპროპიონის მჟავა;

  თიოჰიდრაკრილის მჟავა;

  B-თიოპროპიონის მჟავა;

  3-მერკაპტოპროპიონი;

  3-სულფანილპროპანური მჟავა;

  3-მერკაპტოპროპიონის მჟავა;

  3-თიოპროპიონის მჟავა;

  თიოპროპიონის მჟავა;

  3-მერკაპტო-პროპიონის მჟავა

 • 2-Octyl cyanoacetate

  2-ოქტილის ციანოაცეტატი

  ციანოძმარმჟავას 1-მეთილჰეპტილის ესტერი

  ოქტან-2-ილ 2-ციანოაცეტატი;

  ციანოძმარმჟავას იზოოქტილის ესტერი;

 • 2-Nitrobenzenesulfonic acid hydrazide

  2-ნიტრობენზოლსულფონის მჟავას ჰიდრაზიდი

  2-ნიტრობენზოლისულფონილჰიდრა;

  მ-ნიტროფენილსულფონჰიდრაზიდი;

  მ-ნიტრობენზოლსულფონილჰიდრაზიდი;

  3-ნიტრო-ბენზოლონსულფონიციდიჰიდრაზიდი;

  3-ნიტრობენზოლსულფონჰიდრაზიდი;

  3-ნიტროფენილსულფონოჰიდრაზიდი;

ᲠᲩᲔᲕᲔᲑᲘ