ძირითადად ეწევა ახალი ფარმაცევტული შუალედური პროდუქტების შემუშავებასა და წარმოებას

ჩართულია კიბოს საწინააღმდეგო, გულ-სისხლძარღვთა, ფსიქიკური დაავადებების და სხვა სფეროებში

top_03
head_bg1

Პროდუქტების სია

1) მთავარი პროდუქტი

 

Პროდუქტის სახელი

CAS No.

1

კვეტიაპინი 2-(2-ქლოროეთოქსი)ეთანოლი 628-89-7

2

2-[2-(1-პიპერაზინილ)ეთოქსი]ეთანოლი 13349-82-1

3

  N-(3-ქლოროპროპილ)მორფოლინი 7357-67-7

4

  4-ამინო-3-ფტორფენოლი 399-95-1

5

პენტოვირინი 2-(2-(დიეთილამინო)ეთოქსი)ეთანოლი 140-82-9

6

1-ფენილციკლოპენტან კარბოქსილის მჟავა 77-55-4

7

ვოვაქსამინი 1-ქლორო-4-მეთოქსიბუტანი 17913-18-7 წწ

8

4-(ტრიფტორმეთილ)ბენზოციანიდი 455-18-5

9

დასატინიბი 2-ქლორო-6-მეთილანილინი 87-63-8

10

2-ამინო-N-(2-ქლორო-6-მეთილფენილ)თიაზოლ-5-კარბოქსამიდი 302964-24-5

11

რაბეპრაზოლი 3-მეთოქსი-1-პროპანოლი 1589-49-7 წწ

12

პეპტიდის დაცვაჯგუფი 4,4'-დიმეთოქსიტრიტილის ქლორიდი 40615-36-9

13

ვენეტოკლაქსი 4-ამინომეთილტეტრაჰიდროპირანი 130290-79-8

14

მიკოფენოლატი მოფეტილი მორფოლინის ეთანოლი 622-40-2622-40-2622-40-2622-40-2

15

ფარმაცევტული შუალედური საშუალებები N-ჰიდროქსიეთილ პიპერიდინი 3040-44-63040-44-6

16

დიოდომეთანი 75-11-6

17

2-ქლორო-5-იოდობენზოის მჟავა 19094-56-5 წწ

18

კვეტიაპინი

დიბენზო[b,f][1,4]თიაზეპინი-11-[10H]ერთი 3159-07-7
2) ეთერის წარმოებულები

 

Პროდუქტის სახელი

CAS No.

1

3-ფენოქსი-1-პროპანოლი 6180-61-6 წწ

2

ტრიგლიმა 112-49-2

3

ტეტრაჰიდროპირანი 142-68-7

4

4-პროპოქსიბენზალდეჰიდი 5736-85-6
3) ქლორის ნაერთები

 

Პროდუქტის სახელი

CAS No.

1

1-ქლოროდეკანი 1002-69-3

2

1-ქლოროდოდეკანი 112-52-7

3

ქლოროტეტრადეკანი/1-ქლოროტეტრადეკანი 2425-54-9

4

1,6-დიქლოროჰექსანი 2163-00-0

5

1,10-დიქლოროდეკანი 2162-98-3

6

1-ქლორო-2-მეთოქსიეთანი 627-42-9

7

1-ქლორო-3-ბენზილოქსიპროპანი 26420-79-1

8

1-ქლორო-2-ეთოქსიეთანი 628-34-2

9

დიქლოროდიეთილის ეთერი 111-44-4

10

დიქლოროტრიეთილის ეთერი 112-26-5

11

3-ქლორო-1-პროპანოლი 627-30-5

12

დიქლოროეთილის ეთერი 111-44-4
4) ჰეტეროციკლური წარმოებულები

 

Პროდუქტის სახელი

CAS No.

1

2-მეთილ-2-ოქსაზოლინი 1120-64-5 წწ

2

4-(3-ქლოროპროპილ)მორფოლინი 7357-67-7

3

4-(2-ამინოეთილ)მორფოლინი 2038-03-1

4

4-(2-ჰიდროქსიეთილის)მორფოლინი 622-40-2

5

4-(2-ქლოროეთილ)მორფოლინის ჰიდროქლორიდი 3647-69-6

6

N-ფენილმორფოლინი 92-53-5

7

1-(2-ჰიდროქსიეთილ)-4-მეთილპიპერაზინი 5464-12-0

8

N-(2-ჰიდროქსიეთილ)პიპერიდინი 3040-44-6

9

N-(2-ქლოროეთილ)პიპერიდინის ჰიდროქლორიდი 2008-75-5

10

N-(2-ჰიდროქსიეთილ)პიროლიდინი 2955-88-6 წწ
5) ამინის წარმოებულები

 

Პროდუქტის სახელი CAS No.

1

2-მეთოქსიეთილამინი 109-85-3

2

2-ეთოქსიეთილამინი 110-76-9

3

3-დიეთილამინო-1-პროპანოლი 622-93-5

4

N,N-დიიზოპროპილეთანოლამინი 96-80-0
6) აცეტალი

 

Პროდუქტის სახელი CAS No.

1

2-ქლოროაცეტალდეჰიდი დიმეთილაცეტალი 97-97-2

2

2-ამინოაცეტალდეჰიდი დიმეთილაცეტალი 22483-09-6

ᲠᲩᲔᲕᲔᲑᲘ